چرا بیمه زندگی مان ؟!

نگرانی پیوسته انسان از آینده ومخاطرات پیش رو . وی را وادار به به شناسایی روش های مقابله با عواقب احتمالی می نماید . ازجمله روشهای که انسان هوشمند برای رویاروی با خطرها و تامین شرایط اقتصادی ء روانی و…خود فراهم آورده ابزار » بیمه «است .خانواده هنگام که منبع اصلی درآمدش دراثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس ء ازکارافتادگی ء بیکاری و یا فرا رسیدن ایام پیری و بازنشتگی از بین می رود ؛ در صورتیکه منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد در وضع بسیار بدی قرار می گیرد.در چنین شرایطی با خرید بیمه زندگی مان  می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد.

این محصول خاص شرکت سهامی بیمه ایران که با نام تجاری بیمه زندگی مان معرفی شده ء علاوه بر داشتن کلیه مزایا و نقاط قوت محصولات مشابه در بازار بیمه کشورمان ء ویژکی ها و مزایای منحصر به فردی را دارا می باشد که باعث شده این محصول گوی سبقت از رقبای خود روبوده و برتری معناداری درمیزان تقاضا و استقبال مردم داشته باشد . در این مجال کوتاه تنها به بیان بخشی از ویژگیهای منحصر به فرد بیمه زندگی مان به شرح ذیل می پردازیم : داشتن رویکردی دو جانبه در این محصول و تقویت هر دوجنبه بیمه ای و سرمایه گذاری آن و قرار دادن خریداران بیمه مان در موقعیت دوسر برد .

همچنین بیمه زندگی بهترین راه برای فراهم کردن حداقل پس اندازی برای بیمه شده است که درآینده ء زمانیکه وی پیرشده وتوانایی کارکردن و فعالیت اقتصادی را ندارد میتواند از آن استفاده کند .

مزایای بیمه زندگی و سرمایه گذاری مان :

۱-عدم وجود محدودیت سنی در پذیرش بیمه شده و قابلیت صدور بیمه زندگی مان از بدو تولد تا۱۰۶سالگی

۲-محاسبه سود پرداختی به بیمه گذاران به صورت روز شمار

۳-امکان پرداخت حق بیمه زندگی مان بصورت یکجا ء سالیانه ویا اقساط شش ماهه ء سه ماه و ماهیانه

۴-امکان تعیین حالت ثابت یا افزایش هم برای حق بیمه مان هم برای سرمایه فوت

۵-امکان دریافت وام تا ۹۰درصد ارزش باز خریدی بیمه نامه از پایان سال دوم بدون نیاز به ضامن

۶-مشارکت بیمه گذار در۸۵درصد منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره ریاضی بیمه نامه زندگی مان  علاوه بر سود تضمینی

۷-امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته به بیمه مستمری (بازنشستگی )در سررسید بیمه زندگی مان

۸-امکان پرداخت وجهی مازاد بر حق بیمه مقرر به عنوان آورده اولیه به بیمه

۹-امکان بازخرید بیمه نامه زندگی مان بدون محدویت زمانی در صورت وجود ارزش بازخریدی

۱۰-امکان فسخ قرارداد و عودت حق بیمه پرداختی در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد در فاصله کمتر از زمان صدور