استفاده  کنندگان:

بیمه  شده  اصلی  عبارتند  از: 

–  کلیه  پرسنل رسمی و قراردادی اتوبوسرانیهای شهری کشور.

 بیمه  شدگان  غیراصلی  شامل: 

۱ –  همسر و فرزندان بیمه شده اصلی( فرزندان تا زمان ازدواج). ۲-  پدر و مادر بیمه  شده  اصلی  و سایر افرادی که تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی باشند (با   %اضافه فرانشیز خسارت).

تبصره:تمامی اعضای خانواده و افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی می بایست تحت پوشش  بیمه درمانی قرار داشته و دارای دفترچه بیمه باشند. در غیر اینصورت می بایست نسبت به تهیه دفترچه بیمه سلامت اقدام نمایند.

 شرایط و شیوه ثبت نام: 

۱ –  پرسنل رسمی و قراردادی سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور سازمان اتوبوسرانی  پس ازثبت نام ازمتقاضیان بیمه تکمیل درمان نسبت به تکمیل فرم ثبت نام (فایل اکسل) اقدام و پس از تایید نهایی توسط مدیرعامل نسبت به ارسال آنبه واحد بیمه اتحادیه اقدام نمایند. هزینه بیمه تکمیل درمان پرسنل رسمی و قراردادی توسط واحدمالی سازمان  مربوطه ماهانه از حقوق متقاضی کسر و به صورت یکجا به حساب اتحادیه واریز میگردد وفیش واریزی به انضمام لیست اسامی جهت انجام مراحل صدور کارت  بیمه به واحد بیمه اتحادیه ارسال میگردد.

حداکثر زمان ارائه لیست و واریز وجه ماهیانه نیمه هر ماه خواهد بود.  

نکته ۱:  متقاضیان می توانند علاوه بر بیمه تکمیل درمان نسبت به برقراری بیمه عمر وحوادث اقدام نمایند بدیهی است هزینه بیمه مذکور به بیمه تکمیلی درمان اضافه نخواهد شد.

نکته ۲:  همسر ، فرزندان ، پدر و مادر به درخواست بیمه شده اصلی می توانند با پرداخت حق بیمه ماهیانه تحت پوشش بیمه تکمیل درمان ودر صورت تمایل تحت پوشش بیمه عمر وحوادث نیز قرار گیرند.